කුමාර සංගක්කාර ලෝක කුසලාන තරඟ ඉතිහාසයේ කඩුළු රැකීමෙන් දෙවැනි තැනට.

0

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මෙතෙක් පහල වූ දක්ෂතම කඩුළු රකින්නන්ගේ ඉතිහාසයට කුමාර සංගක්කාරගේ නම එකතුවීම ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ලෝලීන් වන අපට ඉමහත්…

Read More